Communion Sainte Bernadette

29 juillet 2016

Modérateur : Jean-Gabriel Fally, diacre
Tel. : 06 11 44 08 59

Veilleur : Hubert Egon
Tel. : 04 90 70 88 92

Conseiller spirituel : Père Yves Friteau